Конкурс за съдебни помощници

Апелативен съд – София обявява конкурс за 6 щатни бройки за длъжността „съдебен помощник“.

Съдебният помощник подпомага председателя на съда, заместник-председателите на съда и съдиите в тяхната работа. Извършва проверки по редовността и допустимостта на жалбите и протестите, като подпомага образуването на делата, следи за спазването на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните. Изготвя проекти на съдебни актове. Проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси. Длъжността е от специализираната администрация.

Изискванията за заемане на длъжността са следните: висше юридическо образование, юридическа правоспособност.

Конкурсът и оценката на кандидатите се провеждат на три етапа: разглеждане на постъпилите заявления; писмен изпит под формата на тест върху гражданско и търговско право и граждански процес, наказателно право и наказателен процес; устен изпит и събеседване.

Краен срок за кандидатстване: 25 ноември 2019 г.

Конкурсът>>