Конкурс за прокурорски помощник

Апелативна прокуратура-София обявява конкурс за Прокурорски помощник – по заместване на съдебен служител, който отсъства от работа.

Прокурорският помощник подпомага прокурорите в работата им, като изпълнява следните функции: изготвя проекти на прокурорски актове; изготвя проекти на отговори на писма и сигнали; проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; изготвя писмени становища по конкретни въпроси; участва в изготвянето на проекти за вътрешни актове; във връзка със служебната си дейност няма право да дава правни съвети и мнения на страните, на процесуалните им пълномощници или на трети лица. Пряко подчинен е на административния ръководител на АП-София.

Изискванията към кандидатите са следните: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност; компютърна грамотност – MS Office; умения за работа с правно – информационни системи; владеенето на чужд език е предимство.

Конкурсът се провежда на два етапа: по документи и чрез събеседване.

Краен срок за подаване на документи: 9 август 2020 г.

За повече информация>>