Конкурс за юрисконсулт в АПИ

Агенция “Пътна инфраструктура” обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши юрисконсулт“, сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлагане“ при Национално ТОЛ управление.

Старши юрисконсултът в сектотора подпомага началника на сектор АП и началника на отдел КП, осъществявайки дейности по комплектуването на преписките по съставени електронни фишове, актове за установяване на административни нарушения (АУАН), по своевременното връчване на съставени електронни фишове и АУАН; процесуално представителство и защита по дела; изготвяне на правни становища, проекти на заповеди, актове, наказателни постановления и други документи във връзка с дейността на НТУ.

Изискванията за заемане на длъжността са следните: висше юридическо образование, минимум 2 години професионален опит, добра компютърна грамотност, включително много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти, умения за работа със специализиран софтуер, който се използва в отдела.

Длъжността изисква да се познават основно и прилагат следните нормативните актове: Административнопроцесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс, Кодекса на труда, Закон за администрацията, Закон за административните нарушения и наказания, Закона за пътищата, Закона за движение по пътищата, ЗФУКПС, Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”, Правилника за устройството на Национално тол управление (НТУ); Вътрешните правила за работа в агенцията, Вътрешните правила за реда и организацията на документооборота в Агенция „Пътна инфраструктура“, Кодекс за поведение на служителите в АПИ.

Конкурсът се провежда чрез тест и интервю.

Краен срок за подаване на документи: 17 юни 2019 г.

За повече информация>>