Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ търси Юрист

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ търси Юрист.

Юристът извършва  действия за събиране вземанията на клиенти на Кантората по реда на ГПК, Закона за особените залози, Търговския закон, включително в производство по несъстоятелност. Подава заявления до съответните районни съдилища по реда на заповедното производство, получава заповеди за изпълнение и изпълнителни листове, образува и води изпълнителни дела, като определя начина и средствата за изпълнение и като следи за максималната защита на интересите на клиентите на Кантората. Изготвя  молби, заявления, договори, писма, нотариални покани и други документи с юридическа насоченост и съдържание. Изготвяне правни становища по въпроси, свързани със съответните дейности по събиране на вземания. Извършва процесуално представителство пред органите на съдебната власт. Тълкува и дава становища по нормативни актове.

Изисквания за заемане на съответната длъжност: Завършено висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност по чл. 294 от ЗСВ, добри теоретични познания в областта на гражданското, облигационното и търговското право, спeцифични познания по ГПК, ЗОЗ, ТЗ, съдебна и арбитражна практика, други актове в областта на изпълнителния процес и несъстоятелността, опит на аналогична позиция – минимум 2 години, добри компютърни умения, умения за работа със специализирани правно-информационни системи, владеене на английски език – писмено и говоримо се счита за предимство, умения за работа в екип, прецизност и внимание към детайла.

Срок за подаване на документи: 15-ти октомври 2022 г.

За повече информация>>