Archive Нови книги

14 окт.
0

Дружествен дял в ООД

Заглавие: „Дружествен дял в ООД“ Автор: Маргарита Балабанова Издателство: „Сиела“ Трудът е първото изследване в българската правна литература, което е посветено изцяло на дружествения дял в ООД. Изяснена е същността на дружествения дял и същият е разграничен от сходни институти. ...

Виж още
23 сеп.
0

Залогът на търговско предприятие

Заглавие: „Залогът на търговско предприятие“ Автор: Георги Валентинов Георгиев Издателство: „Сиела“ Трудът е посветен на залогът на търговско предприятие. Анализирани са основните елементи, засягащи обезпечението, което се отличава от всички други видове обезпечения – съставът на заложеното предприятие и обхватът на ...

Виж още
09 сеп.
0

Въпроси на административния процес

Заглавие: „Въпроси на административния процес“ Автор: Веселина Канатова-Бучкова Издателство: „Сиби“ Трудът представлява изследване на производствата, уредени в  АПК и ЗАНН. Разгледани са всички фази на административния и административнонаказателния процес – административните производства по издаване на административни актове и установяване и налагане ...

Виж още
27 авг.
0

Отнемане на незаконно придобито имущество

Заглавие: „Отнемане на незаконно придобито имущество“ – Коментар по ЗПКОНПИ Автор: Пеню Грозев Издателство: „Сиела“ Настоящият труд представлява коментар на уредбата за отнемането на незаконно придобитото имущество, без да се спира на всяка разпоредба, а само на онези, които, по ...

Виж още
15 авг.
0

Учебник по търговско право. Част 1. Търговци

Заглавие: „Учебник по търговско право. Част 1. Търговци“ Автор: Огнян Герджиков Издателство: „Труд и право“ Изданието изследва изчерпателно правния статут, правомощията и действията на търговците, съобразно българското търговско право и  Търговския закон. Той е предназначен за студентите по право и ...

Виж още
03 авг.
0

Отмяна на регистрация на марка

Заглавие: „Отмяна на регистрация на марка“ Автор: Татяна Жилова Издателство: „Сиела“ Предмет на настоящия труд е загубата на правото върху марката в резултат на поведението на нейния притежател – пасивно или недобросъвестно. Книгата представлява опит да се систематизират основанията за ...

Виж още
03 авг.
0

Спиране на исковото производство

Заглавие: „Спиране на исковото производство“ Автор: Анастас Пунев Издателство: “ Сиби“ Трудът е посветен на института на спирането в исковия граждански процес. В него са разгледани както основанията за спиране, посочени в чл. 229, ал. 1 ГПК, така и отражението ...

Виж още
03 авг.
0

Търговци

Заглавие: „Търговци“ Автор: Ангел Калайджиев Издателство: „Сиби“ Предмет на настоящия труд са различните видове търговци. Изследвани са едноличният търговец и търговците – публични предприятия. Внимание е отделено и на търговските дружества, като най-напред са разгледани общите положения, които се отнасят ...

Виж още
01 авг.
0

Безстопанственост

Заглавие: „Безстопанственост“ Автор: Дарина Косева Издателство: „Сиела“ Книгата представлява цялостно изследване на правната уредба на стопанското престъпление по чл. 219 НК. Отделено е внимание на специалните изисквания към субектите на безстопанственост, на обосноваване на длъжностното качество на контролиращ и на ...

Виж още
01 авг.
0

Списание: Медицинско право и здравеопазване

Заглавие: Списание Медицинско право и здравеопазване Брой: 01/2021 Редакционна колегия: Проф. д-р Дарина Зиновиева;Проф. д-р Огнян Герджиков;Проф. д-р Иван Тодоров;Проф. д.ю.н. Живко Драганов;Проф. д.м.н. Параскева Стаменова. Издателство: „Сиела“ В първият брой на списанието са включени изследвания на автори по най-актуалните ...

Виж още
123