Управителният съвет на „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“ на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението на 20.06.2020 г. от 11:00 ч. в сградата на Съюза на юристите в България (СЮБ), с адрес гр. София, ул. Пиротска № 7, при следния дневен ред:

  1. Приемане на Годишен финансов отчет на сдружението за 2019 г.;
  2. Приемане на Годишен доклад за дейността на сдружението за 2019 г.;
  3. Програма за дейността на клуба за периода от юли 2020 г. до май 2021 г.;
  4. Актуализиране състава на Централен съвет;
  5. Други.

Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението тук: ГФО 2019Доклад за дейността 2019 и Програма 2020/2021.

Регистрацията на член в деня на събранието започва в 10:45 ч., на мястото, където ще бъде проведено. Членовете на сдружението се легитимират с представяне на документ за самоличност. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 20.06.2020 г. от 12:00 ч. (с един час по-късно) на същото място и при същия дневен ред.