„Първа инвестиционна банка“ АД търси да назначи Юрисконсулт, отдел Обслужване на кредитната дейност, дирекция „Правна“.

Юрисконсултът предоставя информация и консултации по поставени правни въпроси и казуси, касаещи кредитната дейност на Банката. Изготвя становища (устни и писмени) по поставени правни проблеми и предложения за тяхното разрешаване. Съдейства на служителите на Банката при изготвяне на договори във връзка с кредитната дейност на Банката. Следи за законосъобразното учредяване на обезпеченията по предоставени кредити. Отговаря за изготвянето, изпълнението и управлението на възложени проекти. Заверява с подписа си всички изготвени или съгласувани от него договори и документи с юридическа насоченост и съдържание.

Изисквания за заемане на длъжността: висше юридическо образование, юридическа правоспособност, опит на аналогична позиция минимум 1 година, добри компютърни умения – офис приложения (текстообработващи програми, таблици и др.), умения за работа със специализирани правно-информационни системи, владеене на английски език – писмено и говоримо се счита за предимство.

За повече информация>>