Народното събрание на Република България за поредна година обявява Конкурс за набиране на нови законодателни сътрудници.

Целите на Програмата са информационното осигуряване на законодателната дейност на народните представители и разширяване участието на гражданското общество в законодателния процес.

Участието в Студентската програма е насочено към студенти, които:

  • проявяват интерес към законотворческия процес в българския пар­ламент;
  • желаят да бъдат активни участници при определяне на ефективни законодателни решения;
  • проявяват любопитство за развитието на съвременното законода­телство и чуждестранни законодателни системи;
  • желаят да имат принос в процеса на синхронизация на българско­то с европейското законодателство;
  • стремят се да подобрят своята чуждоезикова подготовка в област­та на правото.

Изискванията към кандидатите са следните:

  • да са студенти от трети, четвърти и пети курс, дипломанти или мла­ди специалисти по специалност: право, международни отношения, политология, публична администрация;
  • да притежават добра компютърна грамотност;
  • да владеят чужди езици (минимум един, повече би било предим­ство);
  • да са запознати с юридическата терминология;
  • да имат добро представяне по време на учебния процес.

След успешно приключени три законодателни проучвания, законодателните сътрудници получават удостоверение за своето участие в Програмата.

Подборът на участници се извършва чрез конкурс по документи и интервю.

Краен срок за подаване на документи за участие: 15 януари 2020 г.

За повече информация>>