Заглавие: Облигационно право. Седмо преработено и допълнено издание.

Автор: Поля Голева

Издателство: „Нова звезда“

Книгата представя трите части на облигационното право – обща част, специална част и деликтно право. В нея са поместени всички институти на облигационноото право – източници, договор, видове договори, престация и видове престации, предварителен договор, договр в полза на трето лице, изпълнение, неизпълнение, обезпечение, отделните видове облигационни договори, законовите източници на облигационни задължения – водене на чужда работа без поръчка, неоснователно обогатяване и непозволено увреждне. Освен класическите институти в 7-мото издание на труда са включени и нови видове договори, както и нови видове задължения, които досега не са били предмет на изследване – несъщинските задължения, информационните задължения в договорното право, продължиелният договор, договорът за услуги, договорът за извършване на работа, договорът за аутсорсинг и други. Изложението обхваща общоустановеното в теорията и съдебната практика, но едновременно с това то включва и нови моменти и тенденции в тяхното развитие не само у нас, но и в другите страни. Поставените догматични положения са подкрепени с богата съдебна практика на Върховния касационен съд и на Арбитражния съд при БТПП. Авторът е съобразил становищата на теорията и към някои от тях е взел критично отношение. Особено богато е изложението относно деликтното право, което е предмет на многогодишна изследователска дейност.