Министерство на вътрешните работи обявява конкурс за заемане на 1 вакантна длъжност „Главен юрисконсулт“ в сектор „Учебно-методическа и стопанска дейност, правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Научноизследователски институт по криминалистика.

Главния юрисконсулт в сектора осъществява процесуално представителство; изготвя и заверява съответните процесуални документи и изисква необходимите сведения, доказателства и други материали; участва в изготвянето или дава становища по законосъобразността на договори; изготвя становища по въпроси, свързани с дейността на института; дава становища по законосъобразността на проектите на нормативни актове, изпратени за съгласуване; участва в състава на ведомствени и междуведомствени работни групи за подготовка на проекти на нормативни актове; дава становища при възникнали въпроси, свързани с прилагането на нормативните актови, както и по постъпили искания по ЗДОИ.

Изискванията за заемане на длъжността са следните: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, минимум 5 години професионален опит.

Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

Краен срок за подаване на документи: 25 септември 2018 г.

За повече информация>>