Министерството на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Международна правна закрила на детето и акредитирани организации“, дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“.

Младши експертът в отдела извършва преглед, обработка и подготовка на документи, свързани с прилагане на законодателството, включително международните актове в областта на международната правна закрила на детето и международното сътрудничество по въпроси, свързани със задължения за издръжка; подпомагане изготвянето на експертни мнения в правен аспект, становища от областите международна правна закрила на детето и международното сътрудничество по въпроси, свързани със задължения за издръжка.

Изискванията за заемане на длъжността са следните: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, професионален опит не се изисква, ползване писмено и говоримо френски или английски език.

Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

Срок за кандидатстване: 13 юли 2020 г.

За повече информация>>