Юридическо дружество по медицинско право и здравеопазване представя брой 1 на Специалното си издание „Медицинско право и здравеопазване“ – COVID 19.

В редакционната колегия влизат:

  • Проф. д-р Дарина Зиновиева
  • Проф. д-р Иван Тодоров
  • Проф. д.ю.н. Живко Драганов
  • Проф. д-р Огнян Герджиков
  • Проф. д-р Параскева Стаменова, д.м.н.

Естеството на обществените отношения в области, свързани с опазване на човешкото здраве и живот изискват изключителна прецизност на правната им регламентация. В дейностите, свързани с опазване здравето на населението, е налице многообразие от
субекти, чиито права, задължения и правни интереси следва да постигнат цялостен баланс, при взаимодействието помежду им. Развитието на тези дейности като медицина, фармация, биотехнологии и др. също пораждат нови обществени отношения и нужда от съответна правна регламентация. Тези фактори аргументират наличието на немалък обем от нормативни актове в българското законодателство. Сферата на управление на здравеопазването има усложнена структура от органи, както на централно, така и на местно ниво. В международноправен аспект, опазването на здравето има и трансгранична функция, с оглед нарастващата глобализация.

Прилагането на правните норми, тълкуването им, изследването на правни проблеми, свързани с тях, се характеризира със специфика, а именно- смесване на правни отрасли, прилагане на специални норми към общи, систематично тълкуване, с оглед множеството актове и динамиката в измененията им.

Водени от тези основни насоки авторите на списанието „Медицинско право и здравеопазване“ целят да предложат полза, давайки трибуна за научно-приложни изследваниястатии, студии, коментари, съдебна практика, дискусии по актуални теми, споделяне на чуждестранен опит.

Списанието е ориентирано към юристи от практиката и науката, към служители на администрацията в сферата на здравеопазване, мениджъри на лечебни и здравни заведения, медицински специалисти, интересуващи се от правната уредба на дейността им,
пациенти, близки на пациенти и всички, които се интересуват от въпросите на здравеопазването и правото.

Периодиката на списанието е тримесечно издание. Първият му брой е със специална тема, а именно борбата с пандемията от Ковид-19. Статиите съдържат правни изследвания по важни актуални правни въпроси, породени от особената ситуация, която изисква мобилизиране и на правните ресурси, с цел подпомагане законодателството и неговото прилагане.

Тук можете да прочетете брой 1