Министерство на културата обявява конккурс за заемане на длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция „Правнонормативна дейност и обществени поръчки“.

Главният юрисконсулт изготвя правни становища по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на Министерството на културата и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на културата; разработва проекти на нормативни актове, свързани с осъществяването на правомощията на министъра на културата; осъществява  процесуално представителство на Министерството на културата, осъществяв всички дейности, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки; осъществява дейностите по образуване, преобразуване, прекратяване и възлагане на управлението и контрола на търговските дружества с държавно участие от отрасловата компетентност на министерството и др.

Изискванията за заемане на длъжността са следните: Висше юридическо образование, придобита юридисческа правоспособност, минимум 5 години професионален опит.

Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

Краен срок за кандидатстване 8 януари 2021 г.

За повече информация>>