Агенция по вписванията обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и деловодство“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“.

Юрисконсултът в отдела осъществява дейности във връзка с процесуалното представителство и правното обслужване на Агенция по вписванията, включително при провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП, изготвя проекти на договори, заповеди, административни актове и др.

Изискванията за заемане на длъжността са: висше юридическо и придобита юридическа правоспособност, професионален опит не се изисква, познаване на нормативната уредба, компютърни умения – Word, Excel.

Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

Краен срок за подаване на документи за участие: 27 юли 2018 г.

За повече информация>>