Юридически факултет на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС организират Международна научна конференция „Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост“ по повод 80-годишнината на проф. Божана Неделчева. Конференцията ще се проведе на 16 октомври 2019 в Голяма конферентнa зала, УНСС, гр. София.

Тематичните направления са:

  1. Частноправни проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост
  2. Публичноправни и наказателноправни проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост
  3. Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост в международното право и в правото на Европейския съюз

Работните езици на конференцията са български и английски.

Таксата за участие в конференцията е в размер на 40 лв. с ДДС и следва да бъде заплатена не по-късно от 20 септември 2019 г. Таксата покрива материали, обяд и кафе паузи. Таксата не включва настаняване и транспортни разходи. Плащането може да се извърши по банков път на банковата сметка на УНСС в БНБ: IBAN BG03 BNBG 9661 3100 1746 01 или в брой в деня на конференцията.

Заявките за участие се изпращат на e-mail адрес lawconference2019@unwe.bg. Всички заявки следва да съдържат име и фамилия на участника, академична длъжности научна степен, институция, заглавие и резюме на доклада на български и английски език.

Краен срок за подаване на заявки: 20 септември 2019.

Окончателните текстове на докладите следва да бъдат представени не по-късно от деня на конференцията – 16 октомври 2019 г.

Докладите следва да бъдат на български език или на английски език (за чуждестранните участници в конференцията). Последователност при оформяне на доклада/научното съобщение:

Заглавие: Font: Times New Roman; Font Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: All caps; (следва един празен ред); Академична длъжност, научна степен, име и фамилия (презиме) на автора: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Right;Катедра и висше училище/организация и адрес на електронна поща на автора:Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Right (следва един празен ред);Резюме на български език (не повече от 150 думи); Ключови думи на български език – до 5 (следва един празен ред);Резюме на английски език;Ключови думи на английски език – до 5 (следва един празен ред); Изисквания към оформяне на резюмето:Font: Times New Roman; Font Size:12 pt; Font style: Italic; Line Spacing: Single; Alignment: Justified. Основен текст на доклада:Изисквания към оформяне на доклада/научното съобщение:Максимален обем – 15 страници, включително таблици, фигури и използвана литература; Формат на страницата А4, Orientation: Portrait; Margins: Top – 2 см, Bottom – 2 cм, Left – 2.5 см, Right – 2.5 см. Номерация на страниците– долу вдясно;Изисквания към основния текст: Font: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: 1.5; Alignment: Justified; Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до „n“; Font Size: 10 pt; Font style:Footnote Text; Alignment: Justified; Използвана литература: библиографията се разполага след основния текст и трябва да бъде номерирана с арабски цифри, подредена по възходящ азбучен ред (А-Я, А-Z) на авторите.Изисквания към библиографията:Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: Single; Alignment: Justified.

Всички доклади ще бъдат публикувани електронно и на хартиен носител, в специално издание. Някои от тях ще получат покана да бъдат включени в Научни трудове на УНСС- RePec, Google Scholer, Road, Sis, J-Gate, CEEOL; или в списание Бизнес и право на Юридически факултет на УНСС – CEEOL.

За по-подробна информация, заинтересованите могат да пишат на следния e-mail адрес: lawconference2019@unwe.bg.