Научна конференция „100 години УНСС – 100 години право в УНСС“

Зарежда Събития
Описание

Юридически факултет на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС организират по повод 100-годишния юбилей на Университета за национално и световно стопанство Научна конференция на тема  „100 години УНСС – 100 години право в УНСС“ на 12 ноември 2020 г. в голяма и малка конферентни зали, УНСС, гр. София.

Конференцията ще се проведе под патронажа на проф. д-р Димитър Димитров, Ректор на УНСС.

Тематични направления:

  • История, теория и развитие на правото;
  • Актуални проблеми на частното и международното право;
  • Актуални проблеми на публичното и наказателното право;
  • Актуални проблеми на историческите, икономическите и социалните науки.

Работният език на конференцията е български.

Предварителна програма:

9.00 – 9.30 Регистрация
9.30 – 10.00 Приветствени слова
10.00 – 11.00 Основни (пленарни) доклади
11.00 – 11:15 Кафе пауза
11.15 – 13.00 Паралелни сесии
13.00 – 14:00 Обяд
14.00 – 15:30 Паралелни сесии
15.30 – 15.45 Кафе пауза
15.45 – 17.30 Паралелни сесии
17.30 – 18.00 Закриване на конференцията

Таксата участие в конференцията е в размер на 40 лв. Плащането се извършва по банков път на банковата сметка на УНСС в БНБ: BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01. Като основание за превода се посочва „Такса за участие в научна конференция на ЮФ на УНСС – НП-3-2020“. Моля, обърнете внимание, че в документа за плащане, в основанието задължително се посочва номерът на научната проява – НП-3-2020. Фактури за плащането ще се издават по надлежния ред.

Всички преподаватели, докторанти и студенти от УНСС са освободени от такса за участие в конференцията.

Надлежно попълнената заявка за участие (съгласно приложения образец) следва да се изпрати в срок до 10 октомври 2020 г. на официалния електронен адрес на конференцията – lawconference2020@unwe.bg. Към заявката задължително се прилагат на български и на английски език резюме на доклада и ключови думи (съгласно изискванията, посочени по-долу), както и сканирано копие от документа за плащане на таксата за участие. Подадените заявки подлежат на преценка от страна на Организационния комитет относно тяхното съответствие с обявените изисквания, като за одобрените заявки се изпраща изрично потвърждение.
Окончателният текст на научния доклад/научното съобщение, оформен съгласно посочените подолу изисквания следва да се изпрати в срок до 10 ноември 2020 г. на официалния електронен адрес на конференцията.

Организационен комитет:
Председател: доц. д-р Иван Цветанов
Членове: гл. ас. д-р Илонка Пешева-Горанова
гл. ас. д-р Петя Митрева
гл. ас. д-р Златка Вангелова
ас. д-р Стефан Радев – представител на Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС

Изисквания за оформяне на докладите/научните съобщения: Докладите следва да бъдат на български език.

Последователност при оформяне на доклада/научното съобщение:

Заглавие: Font: Times New Roman; Font Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: All caps;
(следва един празен ред);
Академична длъжност, научна степен, име и фамилия (презиме) на автора:
Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Right;
Катедра и висше училище/организация и адрес на електронна поща на автора:
Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Right (следва един празен ред);
Резюме на български език (не повече от 150 думи);
Ключови думи на български език – до 5 (следва един празен ред);
Резюме на английски език;
Ключови думи на английски език – до 5 (следва един празен ред);

Изисквания към оформяне на резюмето:
Font: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Line Spacing: Single; Alignment: Justified.

Основен текст на доклада:
Изисквания към оформяне на доклада/научното съобщение:
Максимален обем – 15 страници, включително таблици, фигури и използвана литература;
Формат на страницата А4, Orientation: Portrait; Margins: Top – 2 см, Bottom – 2 cм, Left – 2.5 см,
Right – 2.5 см. Номерация на страниците – долу вдясно;
Изисквания към основния текст:
Font: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: 1.5; Alignment: Justified;
Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до „n“; Font Size: 10 pt; Font style: Footnote Text;
Alignment: Justified;

Използвана литература: библиографията се разполага след основния текст и трябва да бъде
номерирана с арабски цифри, подредена по възходящ азбучен ред (А-Я, А-Z) на авторите.
Изисквания към библиографията: Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: Single;
Alignment: Justified.

Не се предвижда допълнително редактиране и коригиране на докладите. Отговорността относно съдържанието и оформлението на докладите е на авторите!

Всички допуснати до участие в научната конференция доклади ще бъдат публикувани електронно в специално издание.

Начало - Край

Ное. 12, 2020 - Ное. 12, 2020

Начален час - Краен час

08:00 - 17:00

Място на събитието

София,

Етикети

,

Организатор

Юридическият факултет на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС

Сподели