Kонференция „Предизвикай: НЕПОЗВОЛЕНОТО УВРЕЖДАНЕ!“

Зарежда Събития
 • Това събитие е минало събитие.
Описание

Професионален правен сайт „Предизвикай правото!“ и Съюзът на съдиите в България организират Шеста юбилейна национална годишна конференция „Предизвикай: ПРАВОТО“ на тема „Предизвикай: НЕПОЗВОЛЕНОТО УВРЕЖДАНЕ!“ на 23 октомври 2020г. в Съдебна палата, гр. София, Конферентна зала на ВКС, етаж 1.

Конференцията има за цел да представи доклади и проучвания на юристи от всички юридически професии, посветени на проблемите на непозволеното увреждане.

Конкретните теми, върху които се съсредоточава конференцията са:

 • проблеми, които поставя тълкувателната практика на ВКС (например: ППВС № 7/29.12.1958 г., ППВС № 7/1959 г., ППВС № 9/28.12.1966 г., ППВС № 17/18.11.1963 г., ППВС № 4/23.12.1968 г., ППВС № 12/29.11.1973 г., ППВС № 4/30.10.1975 г., ППВС № 2/21.12.1981 г., ТР № 5/05.04.2006 г. по тълк. д. № 5/2005 г. на ВКС, ОСГТК; ТР № 1/30.01.2017 г. по тълк. д. № 1/2016 г. на ВКС, ОСГТК; ТР № 1/21.06.2018 г. по тълк. д. № 1/2016 г. на ВКС, ОСНГТК), както и най-новата практика на ВКС (например Решение № 71/06.04.2019 г. по гр. д. № 3804/2019 г. на ВКС, IV г. о.);
 • проблеми на елементите от фактическия състав на непозволеното увреждане – деяние (действие и бездействие), противоправност, вина, причинна връзка, вреди – имуществени и неимуществени;
 • проблеми, свързани с определянето на размера на обезщетението при имуществени и при неимуществени вреди;
 • проблеми на отговорността за вреди на държавата и общините: наред с „класическите“ състави по ЗОДОВ, още и отговорност от нарушаване на европейското право, приемане на противоконституционни закони, вреди от незаконосъобразни или нищожни подзаконови нормативни актове;
 • самопомощ в контекста на деликтната отговорност: крайна необходимост и неизбежна отбрана;
 • actio libera in causa в контекста на непозволеното увреждане: особености на виновното поставяне в неспособност по чл. 47 ЗЗД;
 • особености при специалните състави на непозволено увреждане (включително за които се спори дали представляват такива): чл. 12 ЗЗД и чл. 290, ал. 2 ТЗ, чл. 21, ал. 2 ЗЗД, чл. 50 ЗЗД, отговорност при недействителност на сделката, при действия без представителна власт, злоупотреба на доверие и други;
 • „професионални“ деликти: отговорност на строителя, нотариуса, частния съдебен изпълнител, адвоката, медицински деликт и други;
 • екологични деликти: особености на вредата, причинната връзка и начина на обезщетяване;
 • конкуренция между договорна и деликтна отговорност;
 • съотношение между неоснователно обогатяване и деликтна отговорност;
 • граници на деликтната отговорност;
 • проблеми на наследяването: както на задължението за заплащане на обезщетение, така и на правото на получаване на обезщетение, включително при неимуществени вреди;
 • процесуални въпроси: подсъдност, процесуална легитимация на страните, проблеми на доказването, отговорност за разноски в процеса, граждански иск в наказателния процес;
 • въпроси на застрахователната отговорност в контекста на непозволеното увреждане;
 • проблеми на погасителната давност за обезщетението за непозволено увреждане: начало – особености при продължаващи деликти и при късно настъпили вреди, спиране и прекъсване на давността, особености при гражданския иск в наказателния процес.

Конференцията е предназначена за всички юристи, които търсят отговорите на съвременните и традиционните въпроси, поставяни от непозволеното увреждане.

Важни срокове:
до 4 октомври 2020 г. подаване на Заявление за участие по образец и резюме
до 25 декември 2020 г.: изпращане по имейл на научния доклад

За повече информация>>

Начало - Край

окт. 23, 2020 - окт. 23, 2020

Начален час - Краен час

09:00 - 17:00

Етикети

Организатор

ССБ, правен сайт „Предизвикай правото!“

Сподели