Подготвителни курсове за обучение на кандидати за нотариуси

Зарежда Събития
Описание

Национален център за юридическо обучение съвместно с Ековис холдинг груп България организира Подготвителни курсове за обучение на кандидати за нотариуси с практическа насоченост и решаване на изпитни казуси.

Първият курс ще се проведе в периода 13-14 октомври 2018 г., а вторият курс – в периода 20-21 октомври 2018 г. в парк-хотел „Витоша“, гр. София.

Лектори на курса ще бъдат:
Иван Дахтеров, нотариус с район на действие СРС
Бонка Дечева, съдия във ВКС
Камелия Маринова, съдия във ВКС

Част от темите, които ще бъдат разгледани по време на обученията са:

 • Нотариус – придобивaне, загубване и възстановяване на правоспособност. Права и задължения по ЗННД, Устава на нотариалната камара и наредба № 32 за служебния архив на нотариусите и нотариалните кантори. Архив на нотариуса – правна уредба. Помощник-нотариус – придобиване и загубване на правоспособност, компетентност. Служители на нотариуса.
 • Отговорност на нотариуса. Нотариална камара – правно положение, органи, правомощия. Нотариални такси – общи положения и видове. Удостоверяван материален
  интерес. Държавни такси за вписване – правна уредба и видове. Решаване на казуси.
 • Способи за придобиване на вещни права – понятие и видове. Придобивна давност – същност, спиране, прекъсване и изгубване.
 • Право на собственост – понятие и видове. Съсобственост – понятие и видове. Разпоредителни действия със съсобствен имот.
 • Ограничени вещни права – понятие и видове. Право на строеж, надстрояване и пристрояване. Сбособи за учредяването им. Прекратяване.
 • Право на ползване – понятие и съдържание. Придобиване и загубване. Сервитутни вещни права – същност, видове и правна уредба. Способи за учредяване,
  прехвърляне, изменение и прекратяване. Решаване на казуси.
 • Територии и поземлени имоти. Видове територии и поземлени имоти. Правен статут на урегулираните и неурегулираните територии. Кадастър и имотен регистър. Същност
  и функции. Създаване и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Съдържание на имотния регистър.
 • Наследяване – понятие и видове. Наследство и неговото откриване. Приемане, отказ и продажба на наследство. Наследяване по закон. Кръг и ред за наследяване. Основни
  правила за наследяване по закон. Наследяване по завещание. Завещание – понятие и видове. Форма и съдържание. Запазена и разполагаема част. Информационни системи на
  завещанията и действия на нотариуса по тях. Решаване на казуси.

Програмата на семинара е изготвена в съответствие със Списъка на темите за провеждане на писмен и устен изпит на конкурса за нотариуси.

Краен срок за записване: 8 октомври 2018 г. /за първия курс/ и 15 октомври 2018 г. /за втория курс/.

 

За повече информация>>

Начало - Край

окт. 20, 2018 - окт. 20, 2018

Начален час - Краен час

08:00 - 17:00

Място на събитието

София,

Етикети

Организатор

Национален център за юридическо обучение, Ековис

Сподели