Обучение за квалификация „Учител /Икономика“

Зарежда Събития
Описание

Института за следдипломна квалификация при УНСС стартира обучението за  квалификация „Учител /Икономика/“, дистанционно обучение на 24 октомври 2020 г.

Курсът е предназначен за кандидати със завършена образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“, или студенти в процес на обучение от професионалните направления на УНСС, които отговарят на условията за придобиване на допълнителна квалификация за учител съгласно НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“, приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г.(обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., за учебната 2020/2021година.

Продължителността на курса е 1 година /2 семестъра/, а  цената на целия курс е 1 000 лв.

Общотеоретичната подготовка включва 5 задължителни дисциплини, чрез които курсистите усвояват основни теоретични знания по теория на възпитанието и дидактиката, по обща възрастова и педагогическа психология, използване на аудио-визуалните и информационните технологии в обучението, по методиката на преподаване на съответния учебен предмет и неговото учебно съдържание и работа с деца със специални образователни потребности.

Специализираната подготовка дава възможност за избор на две дисциплини от групата на педагогическите, психологическите и частно-дидактическите дисциплини и две от групата на интердисциплинарните и приложно-експерименталните, които са ориентирани към ключови компетенции и свързани с професионално-педагогическата реализация на учителите. Програмата включва и избор на една факултативна дисциплина. Курсистите получават знания по проблемите на планиране, организиране и реализиране на учебните форми, умения за диагностициране и прогнозиране развитието на учениците; умения за организиране на педагогически взаимодействия съобразно възрастовите и индивидуалните особености на учащите, умения за работа по проекти, за работа в интеркултурна среда и пр.

За всички курсисти е организирано хоспетиране, текуща и стажантска практика в подходящи по специалността средни училища.

Обучението завършва с полагане на държавен практико-приложен изпит (изнасяне на урок в училище).

Успешно завършилите курса на обучение получават Свидетелство за професионална квалификация „Учител“ към дипломата за образователно-квалификационна степен.

За допълнителна информация и записвания: г-жа Полина Никифорова – тел. 0888 000 237, 02 862 77 13, каб.105, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg.

Краен срок за записване: 19 октомври 2020 г.

Документи за записване–>

Начало - Край

окт. 24, 2020 - окт. 24, 2020

Начален час - Краен час

08:00 - 17:00

Етикети

Организатор

ИСК при УНСС

Сподели