Държавна Агенция „Електронно управление“ обявява конкурс за длъжността Главен юрисконсулт в Дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси“, отдел „Правни дейности“.

Главният юрисконсулт оказва правно съдействие и подпомага дейността на председателя, заместник-председателите, главния секретар и администрацията на ДАЕУ за осъществяване на правно-нормативната дейност, изготвя правни становища по прилагане на законовите и подзаконовите нормативни актове и индивидуалните административни актове на председателя в областта на електронното управление, по проекти на актове, разглеждани на заседания на Министерския съвет, участва в работни групи за изработване на проекти на нормативни актове в областта на електронното управление, осъществява процесуалното представителство пред съдилищата по заведени от и срещу ДАЕУ съдебни дела.

Изискванията за заемане на длъжността са следните: висше юридическо образование; придобита юридическа правоспособност; 5 години професионален опит; владеене на английски език; работа с офис пакета на Майкрософт и работа с Интернет.

Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

Краен срок за подаване на документи: 23 ноември 2020 г.

За повече информация>>