„Социално и здравно осигуряване 2019“
Съставител: Нина Гевренова

Издателство „Сиела“ представя новия сборник „Социално и здравно осигуряване 2019“, съставен от Нина Гевренова.

Сборникът съдържа най-важните нормативни актове, необходими за прилагането на общественото и здравното осигуряване и може да се използва както като учебно помагало от студенти, така и като практически наръчник от действащи юристи.

В бележки под линия са посочени основните връзки между Кодекса за социално осигуряване и останалите нормативни актове, което съществено улеснява тълкуването и прилагането на действащото законодателство.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 

 
1. Кодекс за социално осигуряване 
2. Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица 
3. Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица 
4. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски наредба за пенсиите и осигурителния стаж 
5. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред 
6. Наредба за медицинската експертиза 
7. Закон за здравето (Извлечение) 
8. Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
9. Списък на професионалните болести (Извлечение) 
10. Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести 
11. Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване 
12. Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица 
13. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (Извлечение) 
14. Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране 
15. Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране 
 
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 
16. Закон за здравното осигуряване 
17. Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ