„Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право 2018“

Стоян Ставру, Румен Неков

Издателство „Сиела“ представя новия сборник „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право 2018“ на авторите Стоян Ставру, Румен Неков.

Книгата съдържа 111 съдебни акта, разпределени в следните раздели: Източници (1 акт по ЗСВ), Субекти (10 акта по ЗЛС, ЗГР, ЗВер, ЗЮЛНЦ, ЗК), Собственост (86 акта по ЗС, ЗОС, ЗУЕС, ЗСПЗЗ, ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ (отм.), ЗАЗ, ЗКИР, ЗУТ, ЗМГО), Семейно и наследствено право (20 акта по СК и ЗН).

За повече информация>>