„Екологично право. Обща част“

Георги Пенчев

Издателство „Сиела“ представя ново правно заглавие „Екологично право. Обща част“ с автор Георги Пенчев.

Настоящото учебно ръководство има предназначението на основа за подготовката на студентите по учебната дисциплина „Екологично право“. Направен е опит за кратко и съдържателно разглеждане на темите от общата част на българското екологич­но право. Изложението е организирано при отчи­тане на традициите и е своеобразно (скромно) продължение на курса по екологично право на неговия основоположник – акад. Петко Стайнов в книгата му „Защита на природата (правни из­следвания)“ от 1970 г., която остава най-задълбоченият и фун­даментален труд в тази област на научното познание.

При разработването на това учебно ръководство са съо­бразени литературата, законодателството и съдебната практи­ка към 22.03.2019 г.

За повече информация>>