Стажове и работа

Прокуратурата на Република България обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрацията на Върховна административна прокуратура за заместване на служител, отсъстващ ...

Районна прокуратура – Пловдив обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжност „Прокурорски помощник“. Прокурорският помощник подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции, изготвя ...

Висшият съдебен съвет обявява конкурс за длъжността „Главен експерт-юрисконсулт“ в отдел „Нормативна дейност и процесуално представителство“ в дирекция „Правна“ в администрацията на ВСС. Главният експерт – юрисконсулт осъществява функции и ...

Изпит за синдици

Стажове и работа

Министерство на правосъдието обявява изпит за придобиване на квалификация синдик. Изпитът се състои писмена и устна част. Писмената част ще се състои на 31 март 2019 г., а устната – ...

Патентното ведомство на Република България обявява конкурс за заемане на 2 щатни бройки на длъжността старши експерт в дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“. Старши експертът в дирекцията ...

Фондация Български институт за правни инициативи съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България организират конкурс за студентски есета на тема „Кога изчезна етиката в правото?“. Изискванията към кандидатите са ...

456