Стажове и работа

Столична община – район „Искър“ търси Юрисконсулт в отдел „Контрол по строителството“ по трудово правоотношение по заместване. Юрисконсултът следи за законосъобразността на актовете и действията на служителите в администрацията; оказва ...

„Балкантел“ ООД търси да назначи Специалист подготовка на документи по обществени поръчки. Специалистът отговаря за подготовката на административна част на тръжни предложения – ЕЕДОП, критерии за подбор, декларации, сертификати и ...

Европейският парламент предлага два вида стажове: стажове в Генералния секретариат (стажове „Робер Шуман“) и стажове към членове на Европейския парламент. Въз основа на споразумение с Европейския парламент членовете на Европейския парламент ...

Министерство на труда и социалната политика обявява конкурс за заемане на длъжността „Длъжностно лице по защита на личните данни“. Длъжностното лице по защита на личните данни осъществява дейности по законосъобразното ...

„Информационно обслужване“ АД търси да назначи Експерт – обществени поръчки. Експертът – обществени поръчки изготвя цялостна документация във връзка с провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки по реда ...

Министерство на образованието предоставя 1 стипендия за обучение на докторанти по обявени от Европейския университетски институт програми за академичната 2021/2022. Европейският университетски институт (ЕУИ), базиран във Флоренция, е създаден през ...

2346