Стажове и работа

Райфайзенбанк България обявява свободна позиция за Юрисконсулт в Правен отдел – общо правно обслужване и банкиране на дребно. Юрисконсултът в отдела оказва правнa помощ при изготвянето на договори, правни становища и документи, ...

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година. Стипендии са предвидени за ...

Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността „Младши вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ към Администрация на главния прокурор. Младшият вътрешен одитор изпълнява одитен ...

Прокуратурата на Република България обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрацията на Върховна административна прокуратура за заместване на служител, отсъстващ ...

Районна прокуратура – Пловдив обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжност „Прокурорски помощник“. Прокурорският помощник подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции, изготвя ...

Висшият съдебен съвет обявява конкурс за длъжността „Главен експерт-юрисконсулт“ в отдел „Нормативна дейност и процесуално представителство“ в дирекция „Правна“ в администрацията на ВСС. Главният експерт – юрисконсулт осъществява функции и ...

123