Стажове и работа

Народното събрание на Република България за поредна година обявява Конкурс за набиране на нови законодателни сътрудници. Целите на Програмата са информационното осигуряване на законодателната дейност на народните представители и разширяване ...

Висшият съдебен съвет обявява конкурс за длъжността „Главен експерт-юрисконсулт“ в отдел „Дисциплинарни производства“, дирекция „Правна в администрацията на ВСС. Главният експерт – юрисконсулт извършва проучване и анализиране на постъпили материали ...

Софийски градски съд обявява конкурс за заемане на 5 щатни бройки на длъжност „съдебен помощник“ в Софийски градски съд. Съдебните помощници подпомагат съдиите в правораздавателната им дейност; извършват проверка по допустимостта ...

Апелативен съд – София обявява конкурс за 6 щатни бройки за длъжността „съдебен помощник“. Съдебният помощник подпомага председателя на съда, заместник-председателите на съда и съдиите в тяхната работа. Извършва проверки по ...

Юридически факултет Чикаго-Кент – висше учебно заведение по право, базирано в САЩ, съвместно с Училището по американско право, обявява две взаимно свързани програми с гарантирани стипендии за обучение в размер ...

Кантората на ЧСИ Биляна Богданова организира 3-месечна стажантска програма за студенти от горните курсове на специалност „Право“. Програмата започва с въвеждащо обучение за придобиване на общи познания относно дейността на ...

123