Стажове и работа

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ обявява Стажантска програма. Продължителността на програмата е 6 месеца с възможност за удължаване. Работното време е съобразено с учебната програма и изпитните сесии на ...

„Уника“ АД търси да назначи Юрисконсулт, отдел „Правен“. Юрисконсултът извършва процесуално представителство по граждански, търговски и административния дела. Образува, следи и анализира изпълнителните дела. Изготвя правни становища по щети във ...

Прокуратурата на Република България обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт – юрист“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Сграден фонд и обществени поръчки“ при Администрацията на главния прокурор. Гравният експерт ...

Агенция по заетостта обявява конкурс Главен юрисконсулт в  Главна дирекция „Услуги по заетостта“, Дирекция „Регионална служба по заетостта“, отдел „Финансово-стопански дейности, персонал и правно обслужване“. Главният юрисконсулт оказва правна помощ на директора ...

Банка ДСК търси да назначи Старши юрисконсулт в отдел „Централизирани проблемни кредити“, дирекция „Корпоративна“, управление „Правно“. Старши юрисконсултът извършва всякакви правни действия, свързани със събирането по съдебен ред на корпоративни ...

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД търси да назначи Юрисконсулт. Юрисконсултът образува и представлява Дружеството по граждански дела, по реда за заповедно и исково производство от ГПК, и отговаря за ...

1236