Стажове и работа

Комисия за защита на конкуренцията обявява конкурс за длъжността младши експерт в дирекция „Обществени поръчки и концесии“. Младши експертът извършва проучване на обстоятелствата, съдържащи се в жалбите, подадени по реда на ...

Министерство на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2018-2019 година. Програмата е насочена към ...

Застрахователните компании „УНИКА“ АД търси да назначи Юрисконсулт в Дирекция Застрахователно-правна. Юрискунсултът в дирекцията ръководи цялостната дейност, свързана с процесуалното представителство, консултира, изготвя становища и кореспонденция, преглежда приложените към съдебните ...

Висшият съдебен съвет организира едномесечни стажове в Администрацията на ВСС. Целта на стажантската програма е запознаване на студентите-юристи с дейността и функциите на ВСС и с работата на неговата администрация. ...

Позиция за юрисконсулт

Стажове и работа

Пайп Систем обявява свободна позиция за Юрисконсулт. Юрисконсултът изготвя и предоставя правни становища и консултации, съгласува и/или изготвя различни видове договори, предоставя правни консултации, разяснява прилагането на нормативни актове при ...

Кауфланд България ЕООД енд Ко КД обявява свободна позиция за Юрисконсулт в направление „Право и Съответствие“, за Централата в гр. София. Направление „Право и Съответствие“ подпомага ръководството и отделите на ...

123