Стажове и работа

ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността Съдебен помощник в Кабинета на Председателя. Съдебният помощник подпомага работата на председателя на ВКС като проверява и подготвя отговорите му по жалби на граждани и ...

ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността Съдебен помощник към Търговска колегия и конкурс за заемане на длъжността Съдебен помощник към Наказателна колегия. Съдебните помощници подпомагат съдиите в правораздавателната им дейност; ...

Студентска програма за законодателни проучвания към Народното събрание на Република България обявява конкурс за набиране на нови законодателни сътрудници. Целите на Програмата са информационното осигуряване на законодателната дейност на народните ...

Софийска градска прокуратура обявява конкурс за длъжността “Прокурорски помощник”. Прокурорският помощник подготвя проекти на отговори на писма, сигнали и др.; подготвя становища по конкретни правни въпроси след проучване, анализиране и ...

Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 2 щатни бройки за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Управление на собствеността“. Юрисконсултът в отдела изготвя становища и разработва предложения ...

Агенция „Митници“ обявява конкурси за 1 щ. бр. за длъжността главен юрисконсулт и за 2 щ. бр. за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Обжалване“, дирекция „Правна дейност и обжалване“.  Юрисконсултите в ...

1236