Българска народна банка търси да назначи юрисконсулт в отдел „Правно обслужване“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“.

Юрисконсултът извършване на комплексно правно обслужване на дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“. Изготвя документи, необходими за правното обезпечаване на дейността на дирекцията. Съставя правни анализи и становища по въпроси, свързани с подготовката и планирането на преструктурирането и с изпълнението на решения за предприемане на мерки по преструктуриране, в т.ч. във връзка с участието в Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП). Участва в проекти относно въпроси по преструктурирането на кредитните институции заедно с други представители на БНБ и с други организации в страната и в чужбина чрез създадени работни групи и комитети.

Изисквания за заемане на длъжността: Више образование – специалност „Право“. Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо. С предимство се ползват кандидатите: с познания в нормативната уредба на национално и европейско ниво в областта на преструктурирането или производството по несъстоятелност, както и на регулаторните изисквания и надзорни отчетни форми за банките; с опит и допълнителни квалификации в областта на преструктурирането, банковата дейност, Европейското право, гражданското материално и процесуално право, счетоводството или финансите.

Подбор за кандидатите се извършва по документи, писмен изпит и събеседване.

Срок за кандидастване: до 31 януари 2021 г.

За повече информация>>