„Балкантел“ ООД търси да назначи Специалист подготовка на документи по обществени поръчки.

Специалистът отговаря за подготовката на административна част на тръжни предложения – ЕЕДОП, критерии за подбор, декларации, сертификати и др.; осъществява координацията по цялостното окомплектоване и изпращане на всички документи за търга; работи  с ЦАИС, Закон за обществени поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки и други приложими закони и директиви спрямо клиента; води писмена и устна кореспонденция с възложителя, държавни учреждения, които имат отношение, партньори на фирмата в тръжните процедури, останалия екип по подготовката от фирмата; грижи се за администриране, отчетност и архивиране на всички документи по тръжни предложения и оферти; Следи обявленията за нови обществени поръчки; регулярно следи  промените в ЗОП и тяхното въздействие върху участието на фирмата в тръжни процедури.

Изискванията за заемане на длъжността са следните: висше техническо, икономическо или юридическо образование, минимум 3 години опит в подготовка на тръжни предложения по ЗОП; експертни познания по ЗОП, много добра компютърна грамотност, отлично владеене на български и английски език.

За повече информация>>