Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт, една щатна бройка.

Главният юрисконсулт изготвя становища по правни въпроси и осигурява правна помощ на общата и специализираната администрация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, на изпълнителния директор, на заместник изпълнителния директор и на главния секретар. Изготвя отговори на жалби и запитвания от физически и юридически лица. Изготвя правни становища и дава мнения за правилното прилагане на нормативните актове в съответната дейност. Участва в работни групи по изготвяне на проекти на нормативни актове в областта на автомобилния транспорт. Изготвя проекти на договори, свързани с дейността на администрацията. Изготвя проекти на индивидуални административни актове. Участва в изготвянето на тръжни документации при провеждане на търгове за отдаване под наем на недвижими имоти – държавна собственост по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането му. Участва в комисии по провеждане на търгове за отдаване под наем на недвижими имоти – държавна собственост по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането му. Подготвя становища, отговори на запитвания и други документи, свързани с имотите, предоставени на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Дава становища по постъпили заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация и изготвя решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставянето на достъп до обществена информация. Осъществява процесуално представителство на изпълнителния директор пред
съдилищата, в т.ч. изготвяне и депозиране на жалби срещу съдебни определения и решения, комплектуване на преписките по образувани дела, представяне на доказателства по делата, представяне на писмени бележки и др . Комплектува административните преписки и изпраща в срок до съответния съд жалби против индивидуални административни актове на изпълнителния директор. Поддържа списък на съдебните дела, по които осъществява процесуално представителство, съдържащ актуална информация за движението на делата.

Изисквания за заемане на съответната длъжност: Висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност,  професионален опит – 4 години или III младши ранг.

Начин на провеждане на конкурса: практически изпит и интервю.

Срок за кандидатстване: 17:30 часа на 23-ти ноември 2021 г.

За повече информация>>