Агенция по вписванията обявява конкурс за заемане на 30 щатни бройки за длъжността длъжностно лице по регистрация по Закона за търговския регистър в  дирекция „Длъжностни лица по регистрация“ към Агенция по вписванията.

Длъжностното лице по регистрация по ЗТР извършва действия по вписвания, заличавания и обявявания в ТР и РЮЛНЦ въз основа на заявление или акт на съда, на други държавни органи и на ЧСИ, възложени по силата на ЗТР и РЮЛНЦ; вписва търговците, клоновете на чуждестранни търговци, ЮЛНЦ, клоновете на чуждестранните ЮЛНЦ и свързаните с тях обстоятелства в ТР и РЮЛНЦ, след извършена проверка за законосъобразност; обявява в ТР и РЮЛНЦ актовете, представени от търговците и ЮЛНЦ, съгласно изискванията на нормативната уредба; назначава вещи лица, проверители, контрольори, ликвидатори и експерт счетоводители в предвидените от закона случаи.

Изискванията за заемане на длъжността са: завършено висше юридическо образование; придобита юридическа правоспособност; минимум 3 години юридически стаж след придобиване на юридическата правоспособност; компютърна грамотност – Microsoft Word. Опит в областта на търговското право и в регистрацията на търговци и юридически лица с нестопанска цел ще се счита за предимство.

Конкурсът се провежда на два етапа – писмен изпит и устен изпит.

Краен срок за подаване на документи за участие: 19 август 2018 г.

За повече информация>>