Управителният съвет на „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“ на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението свиква извънредно Общо събрание на членовете на Сдружението на 31.08.2019г. от 11:00ч. в сградата на (Съюз на юристите в България) СЮБ, с адрес гр. София, ул. Пиротска № 7, при следния дневен ред:

  1. Приемане на доклад за нестопанската дейност на „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“ за 2017г.;
  2. Приемане на ГФО на „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“ за 2017г.;
  3. Освобождане от отговорност на членовете на Управителен съвет за 2017г.;
  4. Приемане на доклад за нестопанската дейност на „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“ за 2018 г.;
  5. Приемане на ГФО на „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“ за 2018г.;
  6. Освобождане от отговорност на членовете на Управителен съвет за 2018г.
  7. Други.

 На разположение са материалите по дневния ред на членовете на сдружението Отчет на дейността 2018 и Отчет на дейността 2017, ГФО 2018 /тук, тук, тук и тук/ и ГФО 2017 /тук, тук, тук и тук/.

Регистрацията на член в деня на събранието започва в 10:45 ч., на мястото, където ще бъде проведено.

Членовете на сдружението се легитимират с представяне на документ за самоличност.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 31.08.2019г. от 12:00ч. (с един час по късно) на същото място и при същия дневен ред.