Агенция „Митници“ обявява конкурси за 1 щ. бр. за длъжността главен юрисконсулт и за 2 щ. бр. за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Обжалване“, дирекция „Правна дейност и обжалване“. 

Юрисконсултите в отдела оказват правна помощ за законосъобразното осъществяване правомощията на директора на Агенцията; дават писмени и устни становища по правни въпроси и осъществява методическа помощ по спазване законосъобразността на актовете на директора на Агенцията; дават становища и съгласува за законосъобразност проекти на ИАА на директора на Агенцията по прилагане на митническото, валутното и акцизното законодателство, доколкото друго не е предвидено в Устройствения правилник на Агенцията; изготвят проекти на административни актове, издавани от директора или от оправомощените от него длъжностни лица, доколкото не е определено друго в Устройствения правилник на Агенцията; участва в комисии в случаите, предвидени в нормативен акт, доколкото не е определено друго в Устройствения правилник на Агенцията; отговарят на запитвания, отправени от други администрации, когато изготвянето на отговора е възложено по преценка на прекия ръководител; осъществяват процесуално представителство и организират правна защита пред органите на съдебната власт и правораздавателните органи на Република България, както и пред Съда на Европейския съюз, доколкото друго не е определено в Устройствения правилник на Агенцията; изготвят или участват в изготвянето на проекти на позиции по преюдициални запитвания; анализират резултатите от съдебните производства и изразява правни становища; удостоверяват с подпис и дата получаването на призовки и други съобщения от органите на съдебната власт и правораздавателните органи; разработват предложения за решения на проблеми по правни въпроси и участва в изработването на вътрешноведомствени актове; участват в разработването на проекти на нормативни и други актове, становища, отговори, писма и др.; извършват проверка за законосъобразност на предоставени за приемане в Централно митническо управление банкови гаранции и анекси към тях; при установяване на недостатъци и слабости, възникнали в процеса на управление на дейността, своевременно информират ръководителя си; участват, при спазване на дадените му указания, в работни групи, експертни комисии и др.; изучават вътрешния и чужд опит и теория в своята област; анализират нормативните и другите актове.

Изискванията за заемане на длъжносттите са следните: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, минимум 5 години професионален опит /за главен юрисконсулт/ и 2 години професионален опит /за старши юрисконсулт/, умение за работа с правно-информационни системи.

Конкурсите се провеждат след подбор по документи чрез практически изпит, изследване за професионална и психологическа пригодност и интервю.

Краен срок за кандидатстване: 31 юли 2018 г.

За повече информация>>