Управителният съвет на Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, във връзка с указания от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ с № 20190719123750/08.08.2019г. свиква извънредно Общо събрание на членовете на Сдружението на 29.09.2019г. от 10:00ч. в сградата на (Съюз на юристите в България) СЮБ, с адрес гр. София, ул. Пиротска № 7, при следния дневен ред:

  1. Освобождаване на членовете на Управителен съвет;
  2. Избор на нови членове на Управителен съвет;
  3. Други.

 Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в сайта на Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС.

Регистрацията на член в деня на събранието започва в 09:45 ч., на мястото, където ще бъде проведено. Членовете на сдружението се легитимират с представяне на документ за самоличност.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 29.09.2019г. от 11:00ч. (с един час по късно) на същото място и при същия дневен ред.